Dejiny

 
J. van
Rijckenborgh

Catharose de
Petri

Hlavné sídlo a miesto vzniku Lectorium Rosicrucianum alebo tiež Medzinárodnej školy zlatého Ružokríža sa nachádza v meste Haarlem, v Holandsku. V roku 1924 vstúpili bratia Z. W. Leene (1892 – 1938) a J. Leene (1896 – 1968) do Het Rozekruisers Genootschap, niekoľko rokov predtým vytvorenej pobočky Rosicrucian Fellowship, ktorú v roku 1909 založil Max Heindl v Oceanside, v Californii, USA. Krátko na to zaujali v Het Rozekruisers Genootschap významné miesto a v roku 1929 boli poverení vedením. V roku 1930 sa k bratom Leene pripojila pani H. Stok-Huizer (1902 – 1990). Spoločne začali spirituálne hľadanie, ktoré viedlo v roku 1935 k tomu, že šli ďalej nezávisle od  Rosicrucian Fellowship.  Z. W. Leene zomrel v roku 1938, avšak J. Leene a H. Stok-Huizer spolu pokračovali v započatej práci. Napísali mnoho kníh, ktoré boli vydané pod pseudonymami  Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri.

Druhá svetová
vojna

Po druhej svetovej vojne, keď mohla byť činnosť spoločnosti (počas vojnových rokov okupantmi zakázaná) opäť obnovená, menovaní duchovní vodcovia razili novú cestu, pričom centrom záujmu sa stále viac stával pojem „Gnóza“.

Kristián Ružokríž

Meno Kristián Ružokríž je označenie, používané klasickými ružokrižiakmi v 17. storočí ako prototyp človeka znovuzrodenom v Kristovi, teda úplne obnoveného človeka, ktorý srdcom slúži ľudstvu pri uskutočňovaní pravej duchovnej obnovy.

Gnóza

„Gnóza“ v širšom slova zmysle znamená univerzálny dotyk Krista a jeho Bratstva, ako aj ich od času nezávislú záchrannú prácu počas celých dejín (aj pred-kresťanských).

Gnostická
duchovná škola

Od roku 1945 prijala spoločnosť názov Lectorium Rosicrucianum a navonok vystúpila ako „gnostická duchovná škola“. Činnosť Lectorium Rosicrucianum sa stále viac rozvíjala aj mimo Holandska a v súčasnej dobe má Lectorium Rosicrucianum svojich žiakov v mnohých krajinách Európy, rovnako aj v Južnej a Severnej Amerike, Afrike, Austrálii a na Novom Zélande. Po smrti Jana van Rijckenborgha a Catharose de Petri je Lectorium Rosicrucianum riadené medzinárodným duchovným vedením, podporovaným národnými vedeniami a pracovnými skupinami.